Aandacht politiek over conflict

Politieke vragen in verband met Woonstichting  Gendt en Huurdersvereniging Gendt

Het doet ons deugd dat ook de lokale politieke partij B06 zicht zorgen maakt over de spanningen tussen de Woonstichting Gendt en de Huurdervereniging Gendt en schriftelijk om opheldering vraagt bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Lingewaard.

B06 vraagt zich nu af of de huurdersvereniging betrokken is geweest over de nieuwe Huisvestingsverordening. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, vraagt fractievoorzitter Patrick Hegeman aan het college, “Heeft de gemeente pogingen ondernomen om ze bij de gesprekken te betrekken?”

Ook hebben ze vraagtekens bij de inmiddels aansluiting van de Gendtse woonstichting bij de landelijke Entree. De Huurdersvereniging heeft hier nog steeds moeite mee, zoals het gelopen is. Hoe zit dat dan met het adviesrecht van de Huurdersvereniging, wordt hier gewoon overheen gewalst?

Zie ook artikel op Groeten uit Gendt , link: Gendtse spanning naar de politieke agenda (groetenuitgendt.eu).