Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 leem hof   

Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 Leemhof 

 • Opening door de voorzitter.
 • Mededelingen/ingekomen stukken.
 • Notulen ALV 2020. 
 • Financieel verslag.2021 
 • Jaarverslag 2021. 
 • Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Jos Jansen, door bestuur voorgedragen Gerry Hoogveld.. 

 • Verkiezing kascommissie.
 • Bestuur vraagt goedkeuring voor de Statuten en Huishoudelijk reglement. 
 • Mevr. .Germa Knuver directeur/bestuurder WSG over de plannen van WSG. 
 • Terug en vooruit blik van de voorzitter HV. 

 Pauze. 

 • Maarten Groen [DE Woonbond] over de energie. armoede. 
 • Rondvraag. 
 • Sluiting.