Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 leem hof   

                                       Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 leem hof 

 

 1. Opening door de voorzitter. 
 1. Mededelingen/ingekomen stukken. 
 1. Notulen ALV 2020. 
 1. Financieel verslag.2021 
 1. Jaarverslag 2021. 
 1. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Jos Jansen, door bestuur voorgedragen Gerry Hoogveld.. 

 1. Verkiezing kascommissie. 
 1. Bestuur vraagt goedkeuring voor de Statuten en Huishoudelijk reglement. 
 1. Mevr. .Germa Knuver directeur/bestuurder WSG over de plannen van WSG. 
 1. Terug en vooruit blik van de voorzitter HV. 

 

                                                        Pauze. 

 1. Maarten Groen [DE Woonbond] over de energie. armoede. 
 1. Rongvraag. 
 1. Sluiting.