statuten Huurdersvereniging Gendt

Concept statuten versie 0.1

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam HV Gendt
2. Zij is statutair gevestigd te Gendt.
3. De vereniging is op 22-11-2016 opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. Het behartigen van de belangen van de bewoners van de huurwoningen en de huurwoning zoekenden in
Gendt [ Gem.Lingewaard ].
b. De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen, het verkrijgen van een woning en op de
woonomgeving, in de ruimste zin van het woord.
c. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van (een) huurder(s) en woningzoekende(n). in
Gendt
d. Het in gezamenlijk overleg met huurders, bewoners en woningzoekenden bevorderen van de
leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.

Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het opbouwen en in stand houden van een organisatie;
2. het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren
van acties en het opkomen voor de belangen van de bij haar aangesloten leden;
3. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij het beleid en beheer van de woningen door het
bevorderen van het tot stand komen van huurdersorganisaties, bewonerscommissies en werkgroepen;
4. het bevorderen van een goede relatie tussen de verhuurder enerzijds en de bewoners,
huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies anderzijds;
5. het doen van voorstellen aan de verhuurder en gemeente over onderwerpen van beleid en beheer die
voor de bewoners van wezenlijk belang zijn;
6. alle overige middelen en handelingen die bevorderlijk zijn voor verwezenlijking van de doelstellingen of
hiermee verband houden

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, te weten woningzoekenden en huurders en
andere bewoners van huurwoningen in Gendt die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die de
wens te kennen hebben gegeven lid van de vereniging te willen worden.
2. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding.

BESTUUR
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen maximaal 7 bestuursleden. die
door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de achterban en te bestaan persoonlijke leden.
3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer door het bestuur opgestelde voordrachten.
Tenminste tien leden kunnen eveneens een voordracht opstellen voor een nieuw te benoemen
bestuurder
4. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt
verder onderling de functies.
5. Geen bestuurslid kunnen zijn: zij die geen huurder van verhuurder zijn in het werkgebied van de
verhuurder, zij die huurder zijn maar niet hun hoofdverblijf hebben in het werkgebied van de verhuurder,
zij die een arbeidsovereenkomst hebben met de vereniging; zij die leveranties verrichten of betaalde
diensten verlenen aan de vereniging; zij die eerste graad bloed- of aanverwant zijn of gehuwd zijn (of in
een duurzaam samenlevingsverband leven) met een persoon als hiervoor bedoeld.
6. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode die in beginsel vier jaar duurt.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. Een bestuurslid kan in totaal ten hoogste
twaalf jaar bestuurslid zijn.
2. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. Indien een bestuurder tijdelijk of definitief niet in staat is zijn bestuursfunctie uit te oefenen, kan het
bestuur een tijdelijke bestuurder benoemen. Deze benoeming wordt aan de eerstvolgende vergadering
voorgelegd ter bekrachtiging.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Twee bestuursleden vertegenwoordigen bovendien gezamenlijk de vereniging.
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN BESTUUR
Artikel 8
1. Ten minste viermaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en verder wanneer dit door de
voorzitter of ten minste twee bestuursleden nodig wordt gevonden.
2. De oproeping tot de vergadering gebeurt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen,
waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. Het bestuur is gerechtigd om bij financiële verplichtingen aan te gaan indien dit besluit is genomen bij
meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuursleden. meerderheid van de aanwezig
4. Zijn ter vergadering alle bestuursleden aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
5. Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke
bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.
6. Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname aan de bestuursvergadering is toegestaan voor
een specifieke bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.
Artikel 9
1. Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer functioneert door
ontstentenis of belet kan een bijzondere algemene vergadering bijeen worden geroepen.
2. Deze vergadering kan door ten minste vijf leden worden opgeroepen.
3. Op de vergadering en besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van toepassing.
4. De vergadering benoemt een nieuw bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in
deze statuten is bepaald, behoort in elk geval tot de bevoegdheid van het bestuur:
a. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
b. de voorbereiding van de begroting en jaarwerkplan;
c. de voorbereiding en uitvoering van verenigingsbesluiten.
2. Het bestuur is uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot
het aangaan van transacties met een financieel belang van meer dan € 20.000,- en tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk , dan wel elektronische te geschieden aan
de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste
veertien dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend
2. De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden en is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan
de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen in het huishoudelijk reglement of andere reglementen. .
3. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten en Huishoudelijk reglement is bepaald
behoort in elk geval tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:
a. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting;
b. het vaststellen van beleidsplannen en beleidsstandpunten;
c. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
d. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
e. voorziening in eventuele vacatures
f. vaststellen van de contributie.

Artikel 12
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden en verder wanneer dit door het
bestuur nodig wordt gevonden.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag-weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG

Artikel 13
1. De algemene vergadering staat open voor de leden. En adviseurs of deskundige op uitnodiging van het
bestuur.
2. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en leden, met dien verstande dat deze toegang hebben
tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Zij hebben tevens het recht in die
vergadering het woord te voeren.
4. Ieder persoonlijk lid heeft één stem.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat elektronische deelname aan de algemene vergadering is
toegestaan voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

BESLUITVORMING
Artikel 14
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Ieder lid heeft 1 stem Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. Alle besluiten
worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten
geen andere meerderheid voorschrijven.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
4. Zolang in een algemene vergadering de leden of hun vertegenwoordiging aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen mits met algemene stemmen (meerderheid), omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging , fusie of tot ontbinding – ook al
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
5. Het is toegestaan dat de algemene vergadering online plaatsvindt en/of er via de elektronisch weg wordt
gestemd voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

BIJEENROEPING
Artikel 15
1. De vergaderingen van de algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste
zeven dagen.
2. De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische weg.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

GELDMIDDELEN
Artikel 20
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden, erfstellingen,
subsidies, legaten, schenkingen, en andere inkomsten.
2. Er wordt geen contributie aan de leden gevraagd…
3 Batig saldo op de jaarafrekening wordt terug gestort naar WSG volgens afspraak.
JAARVERSLAG, JAARREKENING, KASCOMMISSIE EN VERANTWOORDING
Artikel 21
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar –
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Ook worden een balans en een staat van
baten en lasten met toelichting aan de vergadering overlegd. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende de termijn welke de wet
daaraan stelt, te bewaren.

Artikel 22
1. De getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag is geregeld als er een samenstellingsverklaring bij
deze stukken is gevoegd van een accountant.
2. Is er geen samenstellingsverklaring, dan onderzoekt een kascommissie de jaarrekening en het jaarverslag
van het bestuur en brengt de commissie aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
FINANCIËLE VERANTWOORDING AAN DE VERHUURDER

Artikel 23
Het bestuur legt binnen de in artikel 7 lid 2 van de Wohv gestelde termijn aan de verhuurder verantwoording af
over de besteding van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden.

REGLEMENTEN
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen dat nadere regels bevat betreffende de rechten
en verplichtingen van de leden en anderen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de
wijze van uitoefening van het stemrecht, verkiezingen, alsmede het beheer en de verdere
(financiële)inrichting van de vereniging.
2. Wijziging van reglementen kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
3. Reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten

WERKGROEPEN
Artikel 25
1. De vereniging kan besluiten tot het instellen van werkgroepen. Bij het besluit tot instelling van de
werkgroep wordt aangegeven wat het doel van de werkgroep is.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 26
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten minimaal zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging of wijziging van een van de reglementen behoeft ten minste twee derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De wijziging van een reglement treedt in werking de dag nadat de algemene vergadering tot besluit is
gekomen.
6. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie met een of meer andere rechtspersonen, of tot
splitsing van de vereniging, is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige
toepassing.

ONTBINDING
Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon, gedurende zeven jaren na de vereffen

RECHTSKEUZE
Artikel 28
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

SLOTBEPALING
Artikel 29
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. als voorzitter, Paulus Gerardus Verhoeven, geboren 11-07-1945, adres Schoutstraat 43 6691JG Gendt;
2. als secretaris, Johannes Hendrikus Jansen, geboren 03-09-1956, adres VanHal straat 5 6691Xn Gendt
3. als penningmeester, Willem de Koning, geboren 19-10-1953, adres Gerwardstraat 45 6691 XH
4. als …. ;