Auteur: Bestuur Huurdersvereniging Gendt

  Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 leem hof   

                                       Agenda ALV van HV Gendt 23 mei 2022 19.30 leem hof 

 

 1. Opening door de voorzitter. 
 1. Mededelingen/ingekomen stukken. 
 1. Notulen ALV 2020. 
 1. Financieel verslag.2021 
 1. Jaarverslag 2021. 
 1. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Jos Jansen, door bestuur voorgedragen Gerry Hoogveld.. 

 1. Verkiezing kascommissie. 
 1. Bestuur vraagt goedkeuring voor de Statuten en Huishoudelijk reglement. 
 1. Mevr. .Germa Knuver directeur/bestuurder WSG over de plannen van WSG. 
 1. Terug en vooruit blik van de voorzitter HV. 

 

                                                        Pauze. 

 1. Maarten Groen [DE Woonbond] over de energie. armoede. 
 1. Rongvraag. 
 1. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statuten Huurdersvereniging Gendt

Concept statuten versie 0.1

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam HV Gendt
2. Zij is statutair gevestigd te Gendt.
3. De vereniging is op 22-11-2016 opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. Het behartigen van de belangen van de bewoners van de huurwoningen en de huurwoning zoekenden in
Gendt [ Gem.Lingewaard ].
b. De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen, het verkrijgen van een woning en op de
woonomgeving, in de ruimste zin van het woord.
c. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van (een) huurder(s) en woningzoekende(n). in
Gendt
d. Het in gezamenlijk overleg met huurders, bewoners en woningzoekenden bevorderen van de
leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.

Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het opbouwen en in stand houden van een organisatie;
2. het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren
van acties en het opkomen voor de belangen van de bij haar aangesloten leden;
3. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij het beleid en beheer van de woningen door het
bevorderen van het tot stand komen van huurdersorganisaties, bewonerscommissies en werkgroepen;
4. het bevorderen van een goede relatie tussen de verhuurder enerzijds en de bewoners,
huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies anderzijds;
5. het doen van voorstellen aan de verhuurder en gemeente over onderwerpen van beleid en beheer die
voor de bewoners van wezenlijk belang zijn;
6. alle overige middelen en handelingen die bevorderlijk zijn voor verwezenlijking van de doelstellingen of
hiermee verband houden

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, te weten woningzoekenden en huurders en
andere bewoners van huurwoningen in Gendt die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die de
wens te kennen hebben gegeven lid van de vereniging te willen worden.
2. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding.

BESTUUR
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen maximaal 7 bestuursleden. die
door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de achterban en te bestaan persoonlijke leden.
3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer door het bestuur opgestelde voordrachten.
Tenminste tien leden kunnen eveneens een voordracht opstellen voor een nieuw te benoemen
bestuurder
4. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt
verder onderling de functies.
5. Geen bestuurslid kunnen zijn: zij die geen huurder van verhuurder zijn in het werkgebied van de
verhuurder, zij die huurder zijn maar niet hun hoofdverblijf hebben in het werkgebied van de verhuurder,
zij die een arbeidsovereenkomst hebben met de vereniging; zij die leveranties verrichten of betaalde
diensten verlenen aan de vereniging; zij die eerste graad bloed- of aanverwant zijn of gehuwd zijn (of in
een duurzaam samenlevingsverband leven) met een persoon als hiervoor bedoeld.
6. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode die in beginsel vier jaar duurt.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. Een bestuurslid kan in totaal ten hoogste
twaalf jaar bestuurslid zijn.
2. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. Indien een bestuurder tijdelijk of definitief niet in staat is zijn bestuursfunctie uit te oefenen, kan het
bestuur een tijdelijke bestuurder benoemen. Deze benoeming wordt aan de eerstvolgende vergadering
voorgelegd ter bekrachtiging.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Twee bestuursleden vertegenwoordigen bovendien gezamenlijk de vereniging.
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN BESTUUR
Artikel 8
1. Ten minste viermaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en verder wanneer dit door de
voorzitter of ten minste twee bestuursleden nodig wordt gevonden.
2. De oproeping tot de vergadering gebeurt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen,
waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. Het bestuur is gerechtigd om bij financiële verplichtingen aan te gaan indien dit besluit is genomen bij
meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuursleden. meerderheid van de aanwezig
4. Zijn ter vergadering alle bestuursleden aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
5. Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke
bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.
6. Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname aan de bestuursvergadering is toegestaan voor
een specifieke bestuursvergadering, dan wel voor alle bestuursvergaderingen.
Artikel 9
1. Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer functioneert door
ontstentenis of belet kan een bijzondere algemene vergadering bijeen worden geroepen.
2. Deze vergadering kan door ten minste vijf leden worden opgeroepen.
3. Op de vergadering en besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van toepassing.
4. De vergadering benoemt een nieuw bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in
deze statuten is bepaald, behoort in elk geval tot de bevoegdheid van het bestuur:
a. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
b. de voorbereiding van de begroting en jaarwerkplan;
c. de voorbereiding en uitvoering van verenigingsbesluiten.
2. Het bestuur is uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot
het aangaan van transacties met een financieel belang van meer dan € 20.000,- en tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk , dan wel elektronische te geschieden aan
de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste
veertien dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend
2. De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden en is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan
de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen in het huishoudelijk reglement of andere reglementen. .
3. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten en Huishoudelijk reglement is bepaald
behoort in elk geval tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:
a. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting;
b. het vaststellen van beleidsplannen en beleidsstandpunten;
c. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
d. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
e. voorziening in eventuele vacatures
f. vaststellen van de contributie.

Artikel 12
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden en verder wanneer dit door het
bestuur nodig wordt gevonden.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag-weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG

Artikel 13
1. De algemene vergadering staat open voor de leden. En adviseurs of deskundige op uitnodiging van het
bestuur.
2. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en leden, met dien verstande dat deze toegang hebben
tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Zij hebben tevens het recht in die
vergadering het woord te voeren.
4. Ieder persoonlijk lid heeft één stem.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat elektronische deelname aan de algemene vergadering is
toegestaan voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

BESLUITVORMING
Artikel 14
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Ieder lid heeft 1 stem Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. Alle besluiten
worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten
geen andere meerderheid voorschrijven.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
4. Zolang in een algemene vergadering de leden of hun vertegenwoordiging aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen mits met algemene stemmen (meerderheid), omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging , fusie of tot ontbinding – ook al
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
5. Het is toegestaan dat de algemene vergadering online plaatsvindt en/of er via de elektronisch weg wordt
gestemd voor een specifieke algemene vergadering, dan wel voor alle algemene vergaderingen.

BIJEENROEPING
Artikel 15
1. De vergaderingen van de algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste
zeven dagen.
2. De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische weg.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

GELDMIDDELEN
Artikel 20
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden, erfstellingen,
subsidies, legaten, schenkingen, en andere inkomsten.
2. Er wordt geen contributie aan de leden gevraagd…
3 Batig saldo op de jaarafrekening wordt terug gestort naar WSG volgens afspraak.
JAARVERSLAG, JAARREKENING, KASCOMMISSIE EN VERANTWOORDING
Artikel 21
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar –
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Ook worden een balans en een staat van
baten en lasten met toelichting aan de vergadering overlegd. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende de termijn welke de wet
daaraan stelt, te bewaren.

Artikel 22
1. De getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag is geregeld als er een samenstellingsverklaring bij
deze stukken is gevoegd van een accountant.
2. Is er geen samenstellingsverklaring, dan onderzoekt een kascommissie de jaarrekening en het jaarverslag
van het bestuur en brengt de commissie aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
FINANCIËLE VERANTWOORDING AAN DE VERHUURDER

Artikel 23
Het bestuur legt binnen de in artikel 7 lid 2 van de Wohv gestelde termijn aan de verhuurder verantwoording af
over de besteding van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden.

REGLEMENTEN
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen dat nadere regels bevat betreffende de rechten
en verplichtingen van de leden en anderen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de
wijze van uitoefening van het stemrecht, verkiezingen, alsmede het beheer en de verdere
(financiële)inrichting van de vereniging.
2. Wijziging van reglementen kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
3. Reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten

WERKGROEPEN
Artikel 25
1. De vereniging kan besluiten tot het instellen van werkgroepen. Bij het besluit tot instelling van de
werkgroep wordt aangegeven wat het doel van de werkgroep is.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 26
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten minimaal zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging of wijziging van een van de reglementen behoeft ten minste twee derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De wijziging van een reglement treedt in werking de dag nadat de algemene vergadering tot besluit is
gekomen.
6. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie met een of meer andere rechtspersonen, of tot
splitsing van de vereniging, is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige
toepassing.

ONTBINDING
Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon, gedurende zeven jaren na de vereffen

RECHTSKEUZE
Artikel 28
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

SLOTBEPALING
Artikel 29
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. als voorzitter, Paulus Gerardus Verhoeven, geboren 11-07-1945, adres Schoutstraat 43 6691JG Gendt;
2. als secretaris, Johannes Hendrikus Jansen, geboren 03-09-1956, adres VanHal straat 5 6691Xn Gendt
3. als penningmeester, Willem de Koning, geboren 19-10-1953, adres Gerwardstraat 45 6691 XH
4. als …. ;

Huishoudelijk regelement Huurdersvereniging Gendt

Huishoudelijk reglement Huurdersvereniging Gendt
AFKORTINGEN EN DEFENITIES
Algemeen Bestuur (AB)
Art (artikel)
Dagelijks bestuur (DB)
Huishoudelijk reglement (HR)
Statuten: statuten van Huurdersvereniging Gendt vastgesteld op 23-5-2022
Vereniging: Huurdersvereniging Gendt)

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 1
1. Het rooster van aftreden van de bestuursleden, conform art.6 van de statuten, wordt
opgemaakt door het AB.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen niet in eenzelfde jaar voor aftreden
worden voorgedragen.
3. Het AB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast kan het
AB aangevuld worden met maximaal zes algemene bestuursleden (zie art. 5 lid 1 van de
statuten)
4. Bij een tussentijds aftreden neemt het nieuw benoemde bestuurslid de plaats van de
aftredende in op het rooster. Zie in dit verband ook art. 6 van de Statuten.
5. In de vergadering van het AB dienen besluiten met volstrekte meerderheid (helft + 1) te
worden genomen. (zie art. 8 van de Statuten)
6. Ten minste eenmaal per jaar wordt een evaluatie gehouden ten aanzien van de
werkzaamheden en het functioneren van het bestuur. Van deze evaluatie wordt een
verslag gemaakt.
7. Ten minste eenmaal per twee jaar beoordeelt het AB of het HR dient te worden aangepast.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 2
1. Het DB kan in spoedeisende gevallen treden in de competentie van het AB.
2. Het legt in dit geval in de eerstvolgende AB-vergadering verantwoording af van het door
haar gevoerde beleid.
3. Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
4. In de vergadering van het DB dienen besluiten met volstrekte meerderheid (helft + 1) te
worden genomen. (zie art. 8 lid 4 van de Statuten)
5. Bij ontbreken van overeenstemming wordt het voorstel in het AB aan de orde gesteld.

COMMISSIES & WEKRGROEPEN
Artikel 3
1. Het bestuur heeft de bevoegdheid een werkgroep/Commissie in te stellen en op te heffen,
mits de taak van deze is gericht op het bereiken van de doelstelling van de vereniging
zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.
2. De werkgroep/commissie welke ingesteld wordt door het AB. In goed overleg zal de AB
middelen beschikbaar stellen. Nadere afspraken over notuleren etc. worden gemaakt met
de werkgroep.
3. In elke werkgroep/commissie zit een lid van het bestuur.
4. Voor werkzaamheden van de werkgroep/Commissie gelden geen vergoedingen behalve de
reiskosten overeenkomstig artikel 10, lid 9 van het HR.
5. De commissies hebben minimaal 2 maal per jaar een overleg met het AB.
6. Bewonerscommissies hebben een zelfstandige positie ten opzichte van het AB.
Artikel 4
Wanneer een dagelijks bestuurslid tussentijds zijn lidmaatschap van het AB neerlegt, eindigt
daarmee tevens zijn lidmaatschap van het DB.

VOORZITTER
Artikel 5
De taak van de voorzitter omvat tenminste de volgende zaken:
1. Geeft sturing en leiding aan de dagelijkse gang van zaken.
2. Zorgdragen voor het nakomen van de bepalingen van de statuten, het Huishoudelijk
Reglement en de regels ten aanzien van de verkiezing en benoeming van nieuwe
bestuursleden.
3. Het leggen en onderhouden van contacten, zowel binnen als buiten de vereniging, die
bijdragen aan een goede functionering van de vereniging.
4. De voorzitter ondertekent de officiële stukken.

SECRETARIS
Artikel 6
De taak van de secretaris omvat in ieder geval of het organiseren daarvan:
1. Het verzorgen van de notulen van de vergaderingen van het AB, DB en
leden/jaarvergadering.
2. Het verstrekken van de vergaderstukken aan AB.
3. Het opstellen van het jaarverslag.
4. Het voeren van de correspondentie van de vereniging.
5. De secretaris kan worden ondersteund door een vrijwilliger of freelancer (zie art. 5, lid 5
en lid 7 van de Statuten).

PENNINGMEESTER
Artikel 7
De taak van de penningmeester omvat in ieder geval of het organiseren daarvan:
1. Het financieel beheer van de vereniging.
2. Het opstellen van de jaarlijkse begroting.
3. Het zorgdragen voor een tijdige controle van de financiële administratie door een externe
financieel deskundige welke is aangewezen door het AB.
4. Bij alle betalingen wordt het vierogen principe toegepast
5. De penningmeester kan worden ondersteund door een vrijwilliger of freelancer (zie art. 5,
lid 6 en lid 7 van de Statuten).

Artikel 8
1. Indien een van bovengenoemde functies vacant zijn, zal deze functie worden
waargenomen door iemand vanuit het AB.
2. Indien een van de DB leden niet in staat is om zijn functie of verantwoordelijkheden uit te
oefenen wordt deze persoon op aanwijzen van het AB vervangen.

VERGADERINGEN

Artikel 9
1. De agenda van de te houden vergadering vermeldt in ieder geval de vaststelling van het
verslag van de vorige vergadering, welk verslag tevoren aan de leden van het bestuur
wordt toegezonden.
2. De agenda bevat ook als agendapunt een financiële stand van zaken.
3. Het AB kan aan het DB bevoegdheden delegeren. Uitzondering op deze
delegatiebevoegdheid betreft het goedkeuren van de begroting, de benoeming van nieuwe
bestuursleden en het voorstel en besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
4. De vergaderingen van het AB en DB kunnen desgewenst worden bijgewoond door een
externe adviseur, welke dan adviserend is.

VERGOEDINGEN
Artikel 10
1. Bestuursleden, onbezoldigde adviseurs en leden van de adviesraad ontvangen een
vrijwilligersvergoeding, nader overeen te komen inclusief voorbereiding en eventuele
acties.
2. De ontvanger van de vrijwilligersvergoeding dient zelf dit aan te geven op een
declaratieformulier.
3. De penningmeester stelt het declaratieformulier beschikbaar.
4. Het bestuurslid en eventuele commissie/werkgroep leden dienen een ondertekend
formulier in bij de penningmeester.
5. Onvolledige declaratieformulieren (de kolommen niet allemaal ingevuld) worden niet
in behandeling genomen.
6. Aan het begin van de nieuwe maand moet een declaratieformulier worden ingediend
met betrekking tot de gemaakte kosten van voorgaande maand.
7. Een declaratieformulier kan tot max. twee maanden terug worden ingediend.9.
Bestuursleden, eventuele commissie/werkgroep leden van de adviesraad ontvangen
voor het uitoefenen van hun taken een kilometervergoeding van het wettelijk bedrag
per kilometer in verband met de kosten voor het gebruik van eigen auto. De
ontvanger van de kilometervergoeding levert bij de penningmeester een overzicht aan
van de verreden kilometers. Deze kilometers kunnen worden vermeld op het
declaratieformulier.
8. De kosten voor het openbaar vervoer worden aan de bestuursleden, eventuele
commissie/werkgroep leden van de adviesraad vergoed op basis van werkelijk
gemaakte kosten. Hiervoor dient dit te worden aangegeven op declaratieoverzicht met
daarbij (bijvoorbeeld overzicht van www.ov-chipkaart.nl of fysiek kaartje) in bij de
penningmeester.
9. 11. Ten aanzien van het totaal aan vergoedingen (vrijwilligersvergoeding,
kilometervergoeding, andere kostenvergoedingen en de waarde van vergoedingen in
natura) geldt dat dit niet hoger is dan het door de Belastingdienst vastgestelde
maximum op grond van de ‘vrijwilligersregeling’ (maximaal € 180,00 per maand 10
maanden) en € 1.800,00 per jaar, prijspeil 2021).
12. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor opgave bij de Belastingdienst indien de
max. vrijstelling van vrijwilligersvergoeding wordt overschreven zowel uitbetaald in
geld als in natura. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Wijzigingen zullen als voorstel ter advisering worden voorgelegd bij de algemene
ledenvergadering
Op aanvraag kan een jaaropgave, van de uitbetaalde vergoedingen, opgevraagd
worden bij de penningmeester.
De penningmeester zal zijn eigen declaratie niet goedkeuren, de voorzitter is hiervoor
bevoegd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen en gehouden zoals is geregeld in
artikel 11 van de statuten.
2. De algemene ledenvergadering zal in de beschikbare media worden gepubliceerd, vier
weken voordat de algemene ledenvergadering plaatsvindt.
3. Agenda en al de te bespreken stukken zijn via de website van de huurdersvereniging te
downloaden zijn beschikbaar een week voordat de jaarvergadering plaatsvindt.
4. Bij de algemene ledenvergadering is het mogelijk om via digitaal dan wel online te
stemmen.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 12
1. Indien dit HR strijdig is met de statuten, prevaleren de statuten
2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of ingeval enig artikel voor verschillende
uitleg vatbaar is, besluit het AB.
3. Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen alleen aangebracht worden door het
AB, bij volstrekte meerderheid van stemmen en na goedkeuring van de AR.
4. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag waarop het is goedgekeurd en is
vastgesteld door het AB.
5. Indien statuten en HR ergens niet in voorzien zal het AB hier een besluit over nemen na
het voorstel van het DB.
6. Het Huishoudelijk Reglement zal een jaar na vaststelling worden geëvalueerd binnen het
AB en eventueel bijgesteld worden.
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23-5-2022

Handtekening:
Paul Verhoeven
Voorzitter Secretaris

VERKIEZING
Artikel 3
1. De verkiezing van de bestuursleden vindt plaats bij schriftelijke verkiezingen.
2. Het bestuur organiseert de verkiezing via de algemene ledenvergadering en kan hiervoor
een verkiezingscommissie instellen. Organisatie van de verkiezing geschiedt met in
achtneming van het in dit reglement bepaalde.
Artikel 4 KANDIDAATSTELLING
7. Uiterlijk twee weken voor de verkiezing worden de kiesgerechtigden door mededeling op
de website van de vereniging in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.
8. Kandidaten voor de verkiezing kunnen worden voorgedragen door het AB, door
bewonerscommissies of door een groep van individuele kiesgerechtigden. Ook is het mogelijk
om de kandidaatstelling te doen Tijdens de ALV indien de ALV hiermee instemt. De
kandidaatstelling door Bewonerscommissies of individuele kiesgerechtigden geschiedt middels
schriftelijke aanmelding bij het bestuur c.q. bij de verkiezingscommissie. De voordracht dient
vergezeld te gaan van de naam en handtekening van tien kiesgerechtigde huurders indien de
kandidaat door individuele huurders wordt voorgedragen.
9. Het Bestuur c.q. de verkiezingscommissie geeft aan of de kandidaat aan de gestelde
criteria voldoet zoals bij 8 beschreven Een ieder die is aangemeld wordt schriftelijk hierover
geïnformeerd.
10. Op de kieslijst wordt van iedere kandidaat vermeld de naam, diens leeftijd en de
woonplaats waar hij woonachtig is.
11. Op basis van de kandidaatstellingen wordt een kieslijst opgesteld voor huurders De
namen van de kandidaten worden in alfabetische volgorde vermeld.
IV VERKIEZING
12. De verkiezing vindt plaats door publicatie op de website van de vereniging. Op de kieslijst
staat de datum van de algemene ledenvergadering
13. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal zoveel stemmen uit als er beschikbare zetels zijn
in het bestuur. Het aantal uit te brengen stemmen staat op de kieslijst vermeld.
15. Het kiesrecht is onvervreemdbaar.
V UITSLAG
16. Het aantal kandidaten, overeenkomend met het aantal beschikbare zetels, worden
kandidaten benoemd geacht. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
Leidt toewijzing van zetels aan kandidaten tot afwijking van de samenstelling uit art 1, dan
blijven zoveel zetels onvervuld tot aan art 1 wordt voldaan.
18. Na telling worden de gebruikte kieslijsten in gesloten enveloppen bewaard. Indien twee
weken na de verkiezingsuitslag door een kiesgerechtigde geen bezwaren tegen de
vaststelling van de verkiezingsuitslag zijn binnengekomen worden de gesloten enveloppen
vernietigd. Indien wel bezwaren door een kiesgerechtigde tegen de vaststelling van de
verkiezingsuitslag zijn binnengekomen, zal de voorzitter van Vereniging een commissie
instellen.
VI TUSSENTIJDSE VACATURE
19. Ingeval van een tussentijdse vacature zal het bestuur dit kenbaar maken op haar
website. De open plaats kan worden ingenomen door diegene die volgens de laatstgehouden
verkiezing, in volgorde van de uitslag van de verkiezing, daarvoor met inachtneming van het
bepaalde in artikel 16 als eerste in aanmerking komt en mits nog wordt voldaan aan de
vereisten als bedoeld in artikel 6 en artikel 1. Kan op deze wijze niet in de vacature worden
voorzien, dan wordt daartoe een tussentijdse verkiezing gehouden indien het aantal
bestuursleden lager uitkomt dan het minimale aantal volgens art 1 van de statuten, tenzij
binnen zes maanden een algemene verkiezing plaatsvindt.
VII OVERIGEN
20 Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd en aangevuld door het bestuur en na
goedkeuring door de algemene leden vergadering
21 In geval van strijdigheid van dit reglement met de statuten van de Vereniging
HUURDERSBIJ1, prevaleren de statuten.

Aldus opgemaakt en vastgesteld d.d. 23-05-2022
Namens het bestuur,
Paul Verhoeven.
Voorzitter

Huuraanpassing 2022

Huuraanpassing

De huuraanpassing is iets dat jaarlijks terugkomt. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland verandert jaarlijks per 1 juli. Dit geldt ook voor onze woningen. De minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt de grenzen en de voorwaarden.

Op tijd in de bus

Het huuraanpassingsvoorstel moet minstens twee maanden van te voren in een brief worden meegedeeld. Bij een wijziging per 1 juli moet de brief dus vóór 1 mei bij u in de bus liggen. In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

 • De huidige huurprijs;
 • het percentage of bedrag van de huurverhoging of verlaging;
 • de ingangsdatum;
 • de wijze waarop en de termijn waar binnen u bezwaar kunt maken.

Huurdersvereniging luidt de noodklok

Het gezamenlijk belang om de huurders van dienst te zijn was de belangrijkste drijfveer om een streep te zetten door de fikse ruzie, zegt voorzitter Paul Verhoeven van Huurdersvereniging Gendt. De onmin met WOONstichting Gendt lijkt aan de oppervlakte grotendeels van de baan, nu zich de volgende bestaansuitdaging heeft aangediend. De krappe bezetting van het dagelijkse bestuur dreigt het voortbestaan van de 5 jarige Huurdervereniging Gendt. Verhoeven wil hom en kuit op de ledenvergadering van 23 mei. Inzet: een penningmeester en secretaris, anders stopt het bestuur.

In 2020 werd door directeur-bestuurder Germa Knuver het vertrouwen opgezegd van de bestuurders van de huurdersvereniging, blikt de voorzitter terug. “Wij hebben open gesprekken gevoerd met de Raad van Commissarissen en het bestuur van WOONstichting Gendt. De basis was dat we samen verder horen te gaan.” Een gezamenlijk belang, want het gaat uiteindelijk om de belangen van alle huurders, zegt Verhoeven op rustige toon            Een groot struikelblok was de fusie die Gendt met woningcorporatie Waardwonen boven het hoofd zou hangen. Voor de huurders is een fusie absoluut onbespreekbaar. Er aan denken is al een doodzonde, weet voorzitter Paul Verhoeven. De ledenvergadering liep vaak uit op heftige uitspraken. Gendt mot Gendt blieve, is nog steeds de stelling. WOONstichting Gendt heeft nooit aan een fusie gedacht en gewerkt, zo is hem tijdens het ‘herenigingsgesprek gezegd. Persoonlijk denkt hij echter dat binnen 5 tot 10 jaar een fusie reëel is. “De voordelen van gezamenlijk werken worden steeds groter.”

Om de belangen te blijven behartigen zijn er handjes nodig. Zeker in het dagelijks bestuur. En dat dreigt een probleem te worden. Secretaris Jos Jansen moet het bestuur verlaten, omdat hij binnenkort geen huurder van de WOONstichting meer is. “ Verhoeven wordt onrustig. Om in mijn eentje het dagelijks bestuur te vormen, lijkt me te veel van het goede.”

Sufferdje

5 jaar geleden werd de Huurdersvereniging Gendt opgericht. Het bestuur had geen enkele ervaring. In kringen van woonbeleid waren ze gevoelsmatig het ‘sufferdje’, weet Verhoeven zich nog te herinneren. Door steun van Woonbond Nederland en gratis opleidingen ligt dat ver achter ze. “Wij zijn nu de derde en volwaardige partner van de gemeente Lingewaard en WOONstichting Gendt.” De onderwerpen waar ze zich bezighouden zijn divers. Overleggen over beleid dat alle huurders en woningzoekenden aangaan. Zoals het huurverhogingsbeleid, woningtoewijzing, onderhoud- en renovatiebeleid. Als Lingewaard en de WOONstichting prestatieafspraken maken zit ook Huurdersvereniging Gendt aan tafel. Mocht het dagelijkse bestuur aangevuld kunnen worden, dan wil Huurdersvereniging Gendt nog meer aandacht schenken een verduurzaming, energiebeleid en woningtoewijzing.

En wat zijn de kwaliteitseisen voor nieuwe bestuursleden? Ze krijgen een reële vergoeding. Daarvoor moeten ze in ieder geval kunnen luisteren naar de huurders en de samenwerking met WOONstichting Gendt verder verbeteren, zegt de voorzitter hoopvol. Meer info bij Paul Verhoeven. paultoosverhoeven@gmail.com

Samenovereenkomst getekend door WSG en HV Gendt

WOONstichting Gendt en Huurdersvereniging Gendt tekenen samenwerkingsovereenkomst

PERSBERICHT

Gendt, 1 maart 2022

 


WOONstichting Gendt en HV Gendt sluiten samenwerkingsovereenkomst

U heeft eerder kunnen lezen dat de huurdersvereniging Gendt en WOONstichting Gendt weer in gesprek zijn met elkaar. De samenstelling van het bestuur van HV Gendt is gewijzigd. Het nieuwe bestuur en WOONstichting Gendt zijn gaan praten over de onderlinge samenwerking.  De afspraken die we daarover gemaakt hebben zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 28 februari was de feestelijke ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het doel van de samenwerking, de rechten en verplichtingen van beide organisaties en de financiële bijdrage die de huurdersvereniging van WOONstichting Gendt ontvangt. WOONstichting Gendt wil als verhuurder de huurdersorganisatie goede mogelijkheden bieden om de belangen te behartigen van de huurders die ze vertegenwoordigt. Daarom zijn er ook regels en procedures afgesproken over het onderlinge overleg. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zijn gebaseerd op de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV).

28-2-2022
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WOONstichting Gendt en Huurdersvereniging Gendt

Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
Ondergetekenden,
WOONstichting Gendt, hierna te noemen ‘verhuurder’
en
Huurdersvereniging Gendt, hierna te noemen ‘huurdersorganisatie’
Overwegende dat:

 de verhuurder verantwoordelijk is voor het beleid en beheer inzake het totale woningbestand en
de huurders (en andere bewoners) direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van
belang zijn;
 daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk zijn voor
een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder, om
slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders;
 de verhuurder de belangen van huurders van zijn woningen erkent en middels deze afspraken
de invloed van huurders op zijn beleid wil waarborgen;
 de huurdersorganisatie medeverantwoordelijk is voor goed wonen en ernaar streeft de
belangen te behartigen van alle huurders/bewoners van de verhuurder;
 een huurdersorganisatie een (aan de verhuurder en gemeente) gelijkwaardige positie heeft bij
het maken van de lokale prestatieafspraken;
 het belangrijk is dat de huurdersorganisatie deze invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en
zelfstandige positie;
 een huurdersorganisatie dicht bij de huurders/bewoners moet staan en daarom moet weten wat
er onder hen leeft;
 voor het contact met de huurders/bewoners het bestaan van bewonerscommissies en
werkgroepen van groot belang is en deze voldoende faciliteiten en mogelijkheden voor overleg
krijgen;
 voor overleg een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en
respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn;
 de samenwerking tot doel heeft:
o het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen;
o het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder;
o het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de
(toekomstige) huurders;
o het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de
kwaliteit van woning en woonomgeving.
Komen het navolgende overeen:
I BEGRIPSOMSCHRIJVING
Artikel 1
In deze samenwerkingsovereenkomst en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Huurder: natuurlijke persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een
huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de
medehuurder. Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de
verhuurder huurt van een huurder die de woning van de verhuurder huurt.
Huurwoning: alle woningen, zowel in de categorie “DAEB”, als de categorie niet-DAEB, die in
eigendom of in beheer zijn van de verhuurder.
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
Bewoner: natuurlijke persoon woonachtig in een (voormalige) woning van de verhuurder die dankzij,
de woonomgeving of een onderhouds- of servicecontract een relatie heeft met de huurders
en verhuurder.
Complex: een verzameling woningen van de verhuurder die financieel, administratief, qua bouwwijze
of anderszins een eenheid vormen.
Huurdersorganisatie: de representatieve vereniging of stichting die als doelstelling heeft het
behartigen van de belangen van de huurders op verhuurdersniveau (of vestigingsniveau).
Bewonerscommissie: een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen
personen, die geacht wordt de belangen te behartigen van de bewoners in (een) bepaald(e)
complex(en).
Geschil: een geschil is aanwezig zodra de ene partij hiervan schriftelijk mededeling doet aan de
andere partij.
Schema: het ‘Schema onderwerpen en bevoegdheden’, zie bijlage 1.
II DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN
Artikel 2
1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling:
a. De huurdersorganisatie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van
degenen die ze vertegenwoordigt;
b. De verhuurder met het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan zijn
huurders te optimaliseren;
c. De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de huurdersorganisatie te verduidelijken;
d. Regels en procedures af te spreken ter structurering van het overleg tussen verhuurder en
huurdersorganisatie;
e. Het bevorderen van gelijkwaardig en goed overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie.
2. De verhuurder en de huurdersorganisatie bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van
bewonerscommissies in straten, complexen, buurten of wijken waar specifieke belangenbehartiging
noodzakelijk is en (nog) ontbreekt. De huurdersorganisatie zal door de verhuurder op de hoogte
worden gesteld van de oprichting van een nieuwe Bewonerscommissie in hun werkgebied en andersom.
3. De verhuurder zal nieuwe bewoners attenderen op het bestaan van de huurdersorganisatie en/of
een bewonerscommissie.
4. De verhuurder en de huurdersorganisatie bevorderen de totstandkoming van werkgroepen, (digitale)
panels of bewonersadviesgroepen op een bepaald onderwerp, om zoveel mogelijk huurders/bewoners
bij het beleid te betrekken.
5. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving voor het overleg tussen
huurdersorganisatie en verhuurder zal de samenwerkingsovereenkomst – zo nodig – worden bijgesteld.
III ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT
Artikel 3
De verhuurder erkent de huurdersorganisatie als gesprekspartners voor alle onderwerpen van beleid en
beheer die voor de huurders/bewoners van belang kunnen zijn onder voorwaarde dat:
1. de huurdersorganisatie alle huurders/bewoners van de woningen, waarvoor ze de belangen
behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;
2. het bestuur van de huurdersorganisatie wordt gekozen of aangewezen door en uit de
huurders/bewoners die ze vertegenwoordigt;
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
3. de huurdersorganisatie de huurders/bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen
betrekt bij haar standpuntbepaling;
4. de huurdersorganisatie ten minste één maal per jaar een vergadering uitschrijft voor de
huurders/bewoners, waarin ze (financiële) verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken
jaar en haar plannen bespreekt voor het eerstvolgende jaar en deze vaststelt.
IV HET OVERLEG TUSSEN VERHUURDER EN
HUURDERSORGANISATIE
Artikel 4
1. De verhuurder en de huurdersorganisatie voeren regelmatig overleg over alle onderwerpen die voor
de huurders en huurdersorganisatie van belang zijn.
2. Het zwaartepunt van het overleg tussen (het bestuur van) de huurdersorganisatie en de verhuurder ligt
bij de onderwerpen die zich op verhuurdersniveau afspelen. De in het schema (zie bijlage 1) genoemde
onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld.
3. Het overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie vindt ten minste vier maal per jaar plaats
of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht.
Artikel 5
1. De verhuurder wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder of
daartoe belaste medewerkers eventueel vergezeld van één of meer functionarissen van of namens de
verhuurder.
2. De huurdersorganisatie wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door het bestuur of de
door het bestuur aangewezen bestuursleden, al dan niet bijgestaan door één of meer medewerkers of
adviseurs.
3. Het overleg wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder. Partijen kunnen een afwisseling van het
voorzitterschap nader afspreken.
4. De datum en agenda van het overleg worden gezamenlijk en in overleg bepaald. Twee weken
voorafgaand aan het overleg vindt vooroverleg over de agenda plaats tussen de voorzitter van HV
Gendt en de directeur-bestuurder.
5. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de verhuurder en aan de deelnemers
toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het
verslag wordt in het volgende overleg vastgesteld.
6. De verhuurder voert ten minste eenmaal per jaar met de betrokken huurdersorganisatie overleg, niet
zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in artikel 4.
V RECHT OP INFORMATIE
Artikel 6
1. De verhuurder informeert de huurdersorganisatie tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van
beleid en beheer die voor de huurdersorganisatie van wezenlijk belang kunnen zijn.
2. Met betrekking tot de lokale woonopgave heeft de huurdersorganisatie van een corporatie recht op
dezelfde informatie als de gemeente.
3. De informatieverstrekking van de verhuurder aan de huurdersorganisatie omvat, naast de in de Wet
op het overleg huurders verhuurder vastgelegde onderwerpen, in elk geval:
a. het jaarverslag en de jaarrekening van de verhuurder;
b. de begroting en de (financiële) meerjaren prognoses van de verhuurder.
4. De verhuurder informeert de bewonerscommissie(s) tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van
beleid en beheer die voor huurders van dat complex van wezenlijk belang kunnen zijn.
5. Partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken.
Artikel 7
1. De huurdersorganisatie zal tenminste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
aan de verhuurder:
a. de statuten en de reglementen van de huurdersorganisatie;
b. de namen en adressen van de bestuursleden;
c. de namen en adressen van de aangesloten organisaties en commissies;
d. het (financieel) jaarverslag;
e. jaarplan en de begroting.
VI ADVIESRECHT
Artikel 8
1. De huurdersorganisatie kan de verhuurder te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over
alle onderwerpen van beleid en beheer.
2. De verhuurder betrekt de huurdersorganisatie zo tijdig mogelijk bij zijn beleid over alle in bijlage 1
genoemde onderwerpen.
3. De verhuurder informeert de huurdersorganisatie uit eigen beweging schriftelijk over voornemens tot
wijziging in het door hem gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in het
schema (zie bijlage 1) en vraagt de huurdersorganisatie om advies.
4. De verhuurder geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens voor de
huurders.
5. Indien een van beide partijen overleg wenst over het (voorgenomen) beleid, de verstrekte informatie
of het advies, stelt de andere partij hem daartoe in de gelegenheid. Desgewenst geven partijen aan hoe
zij tot hun standpuntbepaling zijn gekomen.
6. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet uit, dan nadat hij de
huurdersorganisatie in staat heeft gesteld daarover schriftelijk advies uit te brengen.
7. De huurdersorganisatie krijgt zes weken de tijd om te reageren op een verzoek om advies van de
verhuurder, tenzij een kortere of langere termijn wordt overeengekomen.
8. Als de huurdersorganisatie niet binnen de gestelde termijn reageert op het verzoek om advies, wordt
aangenomen dat ze met het voorgestelde instemmen.
9. Op een door de huurdersorganisatie uitgebracht schriftelijk advies wordt door de verhuurder zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en
gemotiveerd gereageerd.
10. Als de verhuurder niet binnen twee weken op het advies heeft gereageerd, dient hij het uitgebrachte
advies over te nemen.
11. De verhuurder kan een voornemen tot wijziging van zijn beleid uitvoeren:
– na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de huurdersorganisatie dat deze geen
bezwaar heeft tegen het voornemen of
– als de gestelde termijn voor het uitbrengen van advies is verstreken of
– drie dagen na de schriftelijke mededeling van de verhuurder aan de huurdersorganisatie dat deze
het advies niet of gedeeltelijk niet opvolgt.
VII INITIATIEF- EN OVERLEGRECHT
Artikel 9
De huurdersorganisatie heeft de mogelijkheid om het initiatief te nemen tot het op de agenda zetten van
onderwerpen waarover ze overleg willen voeren met de verhuurder en waar ze advies over willen
uitbrengen.
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
VIII FINANCIËLE REGELING
Artikel 10
1. De verhuurder stimuleert en ondersteunt de huurdersorganisatie in materiële en immateriële zin
bij haar activiteiten, voor zover deze noodzakelijk zijn voor:
a. de opbouw en instandhouding van de huurdersorganisatie, zoals bijvoorbeeld de werving
van leden, bewonerscommissies, contactpersonen, werkgroepen, ledenraadplegingen,
klankbordgroepen;
b. de samenwerking met huurders/bewoners, bewonerscommissies en andere partijen;
c. het op de hoogte houden van huurders/bewoners, bewonerscommissies en werkgroepen en
het betrekken van hen bij de standpuntbepaling door de huurdersorganisatie;
d. het overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie;
e. deskundigheidsbevordering van de huurdersorganisatie, met een minimum van drie dagen
per persoon per jaar;
f. extern advies op administratief, inhoudelijk en communicatief gebied.
2. De verhuurder draagt de kosten voor voornoemde punten a t/m f.
3. De verhuurder draagt de kosten voor het lidmaatschap van de landelijke belangenorganisatie voor
huurders, de Nederlandse Woonbond, en voor de aansluiting bij eventuele regionale of lokale
bundelingen van huurdersorganisatie (bijvoorbeeld ten behoeve van de prestatieafspraken).
4. De verhuurder draagt de eenmalige aanvangskosten voor de oprichting van de huurdersorganisatie
bij de notaris.
5. Jaarlijks dient de huurdersorganisatie een begroting in op basis van (beleids)voornemens voor de in
lid 1 bedoelde activiteiten. Tevens legt de huurdersorganisatie jaarlijks door indiening van het financieel
overzicht van het voorgaande jaar, aan de verhuurder verantwoording af over de besteding van de
beschikbare gelden uiterlijk binnen 2 maanden na afloop boekjaar.
6. Als naar zijn mening de door hem ter beschikking te stellen budget(ten) niet conform deze
overeenkomst (zullen) worden besteed, deelt de verhuurder dit de huurdersorganisatie zo snel mogelijk
mee, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de begroting.
7. De verhuurder en de huurdersorganisatie komen overeen dat de bijdrage voor de kosten die
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken, op een bepaald bedrag wordt
vastgesteld. Deze wordt beschikbaar gesteld in een voorschotbedrag per kwartaal.
8. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde budgetten is niet toegestaan.
Verplichtingen die aangegaan zijn binnen de begroting kunnen tot eind februari van het
daaropvolgende jaar voldaan worden uit het budget van het begrotingsjaar.
IX GESCHILLENREGELING
Artikel 11
Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst
kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Wet op het overleg huurders verhuurder en/of
aan de rechter.
X DUUR EN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST
Artikel 12
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van
ondertekening van de overeenkomst.
2. Elke twee jaar zullen overeenkomst, aard en inhoud van het overleg worden geëvalueerd. In geval
dat tussentijdse wetswijzigingen de aard en inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst wijzigen
worden door partijen nadere afspraken gemaakt en overeengekomen en in een addendum worden
vastgelegd.
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
3. Partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen. Voordat de overeenkomst kan worden opgezegd, zal
er overleg tussen partijen plaatsvinden. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de
inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal zes maanden.
4. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd als partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De
wijziging(en) word(t)(en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de partijen.
Aldus overeengekomen, met inachtneming van de bijlage 1, en opgemaakt te
Gendt, 28 februari 2022.
Namens de verhuurder:
WOONstichting Gendt
Germa Knuver
directeur-bestuurder
Namens de huurdersorganisatie:
Huurdersvereniging Gendt
Paul Verhoeven
voorzitter
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
BIJLAGE 1 – Schema onderwerpen en bevoegdheden
HV Gendt heeft op verschillende onderwerpen verschillende bevoegdheden. We onderscheiden:
1. informatierecht;
2. gekwalificeerd adviesrecht: dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor
eveneens in de wet aangegeven procedure;
3. instemmingsrecht: de verhuurder dient op dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de
huurdersorganisatie;
4. instemmende zienswijze: verhuurder dient op dit onderwerp een instemmende zienswijze zien te
bereiken met de HV.
Het initiatiefrecht geldt voor alle onderwerpen, ook als ze niet in dit schema of de wet staan of (in de
samenwerkingsovereenkomst) extra zijn overeengekomen.
In de Wet op het overleg huurders verhuurder worden in Hoofdstuk 2, artikel 3 lid 2 deze onderwerpen
benoemd. Per onderwerp is hieronder aangeven of het Informatierecht (1), adviesrecht (2),
instemmingsrecht (3) of instemmende zienswijze (4) betreft.
A. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden
en de direct daaraan grenzende omgeving
– Portefeuilleplan (2)
– Beleid Planmatig onderhoud (2)
– Duurzaamheidsbeleid (2)
B. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van
woongelegenheden
– Nieuwbouwinitiatieven (1)
– Sociaalplan bij sloop en renovatie (2)
– Tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners (2)
– Complexgewijze verkoop (2)
C. Het toewijzings- en verhuurbeleid
– Woonruimteverdeling indien dit afwijkt van de huisvestigingsverordening (2)
– Toewijzingsbeleid (2)
– Verantwoording toewijzing (1)
– Mutatiebeleid (2)
– ZAV-beleid (2)
D. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de
overeenkomst van huur en verhuur
– Huurovereenkomst en Algemene voorwaarden (2)
E. Het beleid inzake de huurprijzen
– Huurprijsbeleid (2)
F. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan
te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning,
het betrekken van de woongelegenheid en het huisvesten van personen
– Servicekostenbeleid (2)
– Beleid FKO (Fonds Klein Onderhoud) (2)
G. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek
– Fusievoornemen (4)
Samenwerkingsovereenkomst WOONstichting Gendt – HV Gendt 28-2-2022
H. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken
woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering
van die buurten of wijken
– Leefbaarheidsbeleid (2)
– Participatiebeleid (2)
I. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor
ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven
– Algemeen beleid wonen en zorg (2)
J. Overeenkomsten met betrekking tot kosten voor nutsvoorzieningen met een
individuele meter en servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van
het verhuurde
– Beheerovereenkomsten (2)
K. Uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder
– Jaarverslag regionale Klachtencommissie (1)
L. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder,
huurdersorganisatie en één of meerdere gemeenten in geval van onderhandelingen
over zulke prestatieafspraken
– Prestatieafspraken tussen gemeente, verhuurder en huurdersorganisatie (3)

kerstwens 2021 van het bestuur HV Gendt

Beste leden van HVG en huurders van WSG

Er is bijna weer een jaar voorbij ook nu moeten we in een periode die voor veel mensen de mooiste is in het jaar, weer in een Lock down, waar er weer beperkingen zijn die het niet toestaan dat je de feestdagen niet in de warmte en gezelligheid van je gezin familie en vrienden kunt vieren, dat is jammer maar er zijn ook mensen die hier niet eens aan toekomen, u kunt het zelf wel invullen, die groep wil ik toch steunen ,al is het minimaal, met de kerstgedachte Ook elke ondernemer die weer getroffen is wens ik veel sterkte en uithoudingsvermogen toe.

Zoals gebruikelijk kijk je als voorzitter terug op het aflopende jaar, een jaar dat in het teken heeft gestaan van de breuk tussen de HV en WSG, een breuk die na een Mediation project dreigde te mislukken en In een laatste poging ,om er uit te komen, heb ik Mev. Germa Knuver, voorzitter WSG uitgenodigd voor een kop koffie om samen te kijken of er een mogelijkheid was om tot samenwerking te komen, dat is bij de koffie duidelijk geworden, na een goed gesprek het besluit genomen om in het belang van de huurders weer samen te werken. Inmiddels bent u op de hoogte van de stand van zaken, er is overeenstemming over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die uitgaat van respect en vertrouwen in elkaar.

Met de nieuwe bestuursleden, WIJ ZOEKEN NOG AANVULLING voor het dagelijks bestuur M/V, gaan we uw belangen naar eer en geweten weer behartigen.

Namens het bestuur wens ik u een fijne kerst een gezellige jaarwisseling maar vooral een gezond 2022

Paul Verhoeven

Voorzitter. HV Gendt.

Op zoek na een nieuwe bestuurder M/V

Gevraagd bestuurder m/v voor HV Gendt. 

 

Beste mensen, zoals bekend is het bestuur van de HV sinds de laatste Alv op zoek naar een huurder die ons bestuur wil komen versterken. 

Wij  zoeken naar m/v die plaats wil nemen in het dagelijks bestuur, met keuze tussen secretariaat en penningmeester.                                                Het bestuur vergaderd standaard een keer per maand,  daarnaast is er overleg met gemeente Lingewaard, de Woonbond en natuurlijk het relmatige overleg met WSG. Het aantal uren is onregelmatig, veel in de avond maar kan ook overdag nodig zijn.  

Wij bieden de mogelijkheid om een cursus of training te volgen via de Woonbond, ook is er een vergoeding voor de gemaakte onkosten en of reiskosten.  

Hebt u interesse laat het weten via  info@hvgendt.nl  en wij nemen contact met u op. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 

 Met vriendelijke groet, 

Paul Verhoeven.   Voorzitter. HV Gendt

Stand van zaken geschil WSG. en HV Gendt

 

+                                                                                                   Beste mensen. 

 

Hier een update, ja zo heet dat tegenwoordig, over de situatie tussen WSG en HVG. 

Half september heb ik Germa Knuver uitgenodigd om samen een kop koffie te gaan drinken met de bedoeling te proberen  of er een mogelijkheid is voor samenwerking.  Er is open en eerlijk besproken wat er in onze ogen fout is gegaan, een gesprek om te komen tot afspraken over hoe we verder moeten in het belang van de huurder. 

 Er waren en zijn nog steeds pijnpunten, denk aan het opzeggen van het vertrouwen, de samenwerking en de begroting van 2021. Ook hier is over gesproken, daar zijn in dat gesprek wel afspraken gemaakt hoe we  dit kunnen aanpakken. Na de vakantie periode is er gestart met overleg tussen in eerste instantie de beide voorzitters waar de volgorde en punten voor het overleg vastgelegd zijn.                                                                                Als eerste is er een overleg met de nieuwe bestuursleden en WSG geweest, met daar ook de wens uitgesproken door beide partijen van samenwerking. Natuurlijk is alles nog niet opgelost ,er moet eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt worden met daarin duidelijke afspraken over wat er wel en niet kan maar gebaseerd op wederzijds respect vertrouwen  en volgens alle ter zaken doende wetten.                              Er zijn natuurlijk veel onderwerpen waar de nieuwe bestuursleden mee te maken krijgen, maar via info WSG en DE Woonbond lukt dat. 

Blijft staan onze klacht bij de Huurcommissie over de begroting 2021 en de reactie van WSG hierop, over de uitspraak hierover is niets te zeggen ,de commissie heeft een achterstand, dus dat kan nog even duren. Wij komen in de problemen als de toelage uit de begroting niet aangepast zou worden, inmiddels heeft Germa Knuver aangegeven om ons daarin te gemoed te komen met een aanvulling, wij kunnen nu verder. Dit los van de uitspraak door de Huurders geschillencommissie. 

Het volgende punt is het ondertekenen van de prestatieafspraken, hier zijn we het eens,  de HV gaat tekenen maar met uitsluiting van de passage over de overgang van woningtoewijzing van WSG naar Entree, dit zal binnen kort gebeuren.  Daarna zullen alle normale zaken denk aan de huur, onderhoud, bouwplannen ,verduurzaming, energie, begroting , sociaalstatuut  weer op de agenda komen voor het volgend jaar. 

Wij, het bestuur, hopen u hier mee voldoende te hebben ingelicht, mochten er nog vragen zijn via info@hvgendt.nl zijn wij altijd te bereiken, ook op de eerste dinsdag van de maand is er de inloop om half zeven in de Leemhof, let wel op de dan geldende corona regels. 

Namens het bestuur. 

Paul Verhoeven. 

Voorzitter.  

Oproep compensatie energieprijs

Persbericht

Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds

27 oktober 2021

De FNV, Milieudefensie en de Woonbond roepen de Kamer in een gezamenlijke brief op om de compensatie van de stijgende energieprijzen gerichter in te zetten zodat juist de huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde (huur)woningen geholpen zijn. Ook willen de organisaties dat via een warmtefonds 3 miljard euro wordt ingezet om woningen met een slecht energielabel beter te isoleren.

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat nu al 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Maar liefst 87% hiervan woont in een huurwoning. Het gaat om mensen met een laag inkomen voor wie de stookkosten te hoog zijn, of die om de energierekening te dempen de kachel uit laten en in de kou zitten. En die afhankelijk zijn van de verhuurder  voor verduurzaming.  Met het huidige voorstel van het demissionaire kabinet wordt er via wijzigingen in de energiebelasting 2,7 miljard euro uitgetrokken voor compensatie van alle  huishoudens in Nederland.  Dat is een generieke maatregel, en een groot deel van het geld komt dus ook terecht bij mensen die de compensatie niet nodig hebben. Sterker nog, de laagste inkomens gaan er nu nog steeds het hardst op achteruit.

De organisaties stellen daarom voor om circa de helft van dit bedrag gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Dit komt terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regeling, waardoor de uitvoering ook eenvoudig is. De andere helft van de 2,7 miljard kan dan wel via een verlaagde energiebelasting voor iedereen lopen. Met deze herverdeling helpen we voor hetzelfde bedrag de mensen die het echt nodig hebben meer.

Daarnaast moeten hoge stookkosten structureel worden aangepakt. Er gaat nu slechts 150 miljoen euro naar isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig om echt verschil te maken. Daarom stellen de organisaties gezamenlijk voor om via een warmtefonds drie miljard euro te investeren in de aanpak van de woningen met de slechtste labels (E, F en G). Huidige subsidies en regelingen zijn weinig toegankelijk voor huishoudens met een laag inkomen. Daarom moet het warmtefonds zich juist wel richten op de huishoudens die kampen met energiearmoede. Het is op de lange termijn ook goedkoper om zo snel mogelijk de woningen op te knappen en te verduurzamen dan jarenlang fors te moeten compenseren. Bij het opknappen van huurwoningen via het warmtefonds wordt de huur niet verhoogd. Zo zorgen we voor een sociale energietransitie en klimaatrechtvaardigheid.