Auteur: hvgendt

Bewonersraad HV Gendt

Bewonersraad HV Gendt
Beste huurder[s] zoals bekend komt er een onderzoek naar vergaande samenwerking tussen
WOOnstichting Gendt en Waardwonen Huissen.
Het bestuur van HV Gendt is opzoek naar huurders m/v die willen meedenken over het hoe maar
zeker over wat er gebeurd en betekend voor u als huurde nu en in de toekomst.
Het zou mooi zijn dat er ook jonge [toekomstige] huurders zouden reageren en plaats willen nemen
in de Bewonersraad zodat het bestuur een keuze kan maken met een doorsnee van de huurders van
het huurdersbestand van WSG.
Meld u aan via : info@hvgendt.nl
graag voor 20 maart a.s. en wij nodigen u uit voor een gesprek.
Mvg,
Bestuur HV Gendt

Verslag ALV Gendt 7 maart 2023

Beste leden en huurders, 

Allereerst hartelijk dank voor uw grote opkomst bij de algemene ledenvergadering van 7 maart jongsleden, uw motivatie en actieve aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. 

Zoals u hebt kunnen horen, zien en lezen zijn er grote plannen vanuit de Woonstichting Gendt en Waardwonen waarbij uw emoties hoog opliepen gezien vanuit het verleden bij eerdere plannen aangaande een fusie tussen die beide partijen. Momenteel vindt er een onderzoek plaats die de samenwerking of de mogelijkheid tot fusie bekijkt en de HVGendt is er dit keer in zoverre wel bij betrokken dat wij worden geïnformeerd wat de onderzoekers bevinden, wat daarvan het verloop zal zijn voor de huurders, daarin heeft u uw stem via ons de HVGendt.  

De WSG had Rob Kwaaitaal en Dineke Obdam gestuurd om toelichting te geven over verschillende onderwerpen die nu lopen, onder andere de bouwplannen en het verloop ervan. Helaas liggen de bouwplannen van Vleumingen 2 en de kosterij even stil omdat er vanuit de gemeente nader naar deze plannen gekeken gaat worden alvorens er verdere uitwerking aan gegeven kan worden. Hij had het ook over de beoordelingen die de WSG kreeg over onderhoud en reparaties en hoe u als bewoner oordeelt over de inzet van de WSG naar u als huurder door middel van het enquête onderzoek waarop door enkele huurders veel kritiek kwam op de hoge cijfers en de beoordeling van deze huurders die toch behoorlijk onvoldoende waren en er niet op gereageerd was door de WSG. 

Ook gaf Dineke Obdam een korte voorlichting over het doorstromen en instromen van 55+ waarvan zij een coach wordt om deze groep te monitoren of deze naar kleinere leeftijdsgeschikte woningen willen zodat hun eengezinshuizen vrijkomen voor de juiste doelgroep de gezinnen met kinderen. 

Daar hangen voorwaarden aan en mocht u interesse hebben neem dan even contact op met Dineke bij de woonstichting was haar verzoek.   

Ook Maarten die vanuit de Woonbond veel van uw vragen juridisch en feitelijk heeft beantwoord liet zien dat er enorm veel vragen bij u spelen waarop u antwoorden verwachtte die avond en hopelijk is er voor u ook verduidelijking gegeven tijdens deze vergadering en anders kunt u dat alsnog verwachten zodra wij de antwoorden hebben. 

De HVGendt heeft naar al uw vragen en opmerkingen geluisterd die u stelde aan Rob Kwaaitaal, Dineke Obdam en Maarten van de Woonbond en wij hebben gemerkt dat er veel betrokkenheid is van u als bewoners van Gendt en huurders van de WSG en de veranderingen die er de laatste tijd hebben plaats gevonden, er heerst veel “oud zeer” die tijdens de vergadering weer naar boven kwam. 

Heel begrijpelijk maar wij wachten eerst op de feiten die het nog lopende onderzoek zal opleveren en we hebben dan tijd om te reageren, tot die tijd blijven wij ons inspannen om voor u als huurder en uw belang op te komen. 

Ook heeft de HVGendt tijdens het flyeren gezien dat er best wel wat voortuinen een opknapbeurt of onderhoudsbeurt kunnen gebruiken en tijdens de vergadering kwam er van enkele bewoners de hulpvraag omdat ze het zelf niet meer kunnen, daarin gaf Dineke Obdam een tip dat er vanuit bepaalde instanties een mogelijkheid bestaat om dit met begeleiding aan te pakken. Wilt u daarin hulp dan kunt u bij de WSG- Dineke benaderen en wij gaan dit ook uitzoeken en zullen dit op onze  site weergeven. 

Paul Verhoeven is afgetreden als voorzitter en heeft de voorzittershamer doorgegeven aan de nieuwe voorzitter Miranda Spieker. Paul blijft wel als secretaris actief bij de HVGendt en ook samen met de andere bestuursleden blijven wij ons actief inzetten voor u. 

Wel zijn wij nog op zoek naar een penningmeester, mocht u daar interesse in hebben neem dan contact op met ons. U bent van harte welkom om ons team te versterken daarin. 

Kortom, een bewogen avond met veel beladen onderwerpen en goede discussies waarbij het rationeel denken en ook de emoties een grote rol speelden.  

Ook in 2023 gaan wij ons weer inzetten en het “onderste uit de kan halen” voor u als huurder en wij zullen u op de hoogte houden via onze site hvgendt.nl of op onze thema avonden die u ook vinden kunt op onze site. 

Nogmaals bedankt namens mij en de bestuursleden voor uw interesse en opkomst. 

Met vriendelijke groet,  

Miranda 

Nieuwe Voorzitter HVGendt

Beste huurder.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de HV Gendt is Miranda Spieker met algehele stemmen gekozen tot voorzitter zij is de opvolger van Paul Verhoeven die in het bestuur de functie als secretaris gaat vervullen.

Wij wensen Miranda veel succes en wijsheid maar ook veel geduld in de komende jaren.

Bestuur HV Gendt 

WOONstichting Gendt en Waardwonen gaan onderzoeken of fusie meerwaarde heeft

WOONstichting Gendt en Waardwonen

WOONstichting Gendt en Waardwonen gaan onderzoeken of fusie meerwaarde heeft

De woningcorporaties in Nederland staan onder druk. Daarom willen WOONstichting Gendt en Waardwonen onderzoeken of een fusie meerwaarde heeft voor (toekomstige) huurders, medewerkers en de organisaties. Beide organisaties zijn actief in de gemeente Lingewaard. En als plattelandsorganisatie willen ze zich allebei inzetten voor het verstevigen van hun positie in de regio en voor het behoud van identiteit die past bij het landelijke gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Dat sluit mooi bij elkaar aan. De huurdersorganisaties en medewerkers(vertegenwoordiging) van beide corporaties worden intensief bij het onderzoek betrokken.

WOONstichting Gendt en Waardwonen zijn beiden actief in Lingewaard. Waardwonen heeft daarnaast ook nog woningen in Millingen aan de Rijn.

Grote uitdagingen
Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt): “We staan voor grote uitdagingen, zoals bijdragen aan een oplossing voor de enorme woningnood. Tegelijkertijd hebben we te maken met een veranderende doelgroep, stijgende bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt. Onze huurders hebben baat bij een stabiele en betrouwbare organisatie, die aansluit bij de cultuur in dit gebied, dichtbij in hun eigen buurten en wijken. Mogelijk kunnen we door te fuseren nog meer betekenen voor huurders, en meer investeren in nieuwe betaalbare woningen, aanwezigheid in de buurt, duurzaam wonen en prettig leefbare buurten.”


We werken al veel samen

Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen): “We werken al veel samen en dat gaat heel erg goed. We trekken bijvoorbeeld samen op bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeenten, we hebben gekozen voor hetzelfde primaire ICT-systeem, en net zoals veel andere corporaties delen we medewerkers. Op dit moment werken we zelfs toe naar één team Bedrijfsvoering met één manager. Voor ons heel logisch, want onze werkwijzen en identiteit hebben veel overlap en we werken in dezelfde gemeente. Wellicht heeft ook een volledige fusie meerwaarde. Dat laten we afhangen van de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. We laten goed kijken naar de voordelen en nadelen van een fusie. En onze huurdersorganisaties en medewerkers(vertegenwoordiging) worden intensief betrokken bij dat onderzoek.”

WOONstichting Gendt en Waardwonen hebben in 2018 ook al een onderzoek laten uitvoeren naar verregaande samenwerking. Germa Knuver: “Maar we zijn niet helemaal tevreden over hoe dat proces toen is gelopen. Ook al waren de bedoelingen heel goed, de huurdersorganisaties en medewerkers zijn toen te laat betrokken en onvoldoende meegenomen. Zij hadden daardoor het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd. Daar hebben we van geleerd en dat doen we nu anders. De huurdersorganisaties zijn nu van het begin af aan aangehaakt en hun inbreng en stem is enorm belangrijk. En datzelfde geldt voor onze medewerkers(vertegenwoordiging).”

Betere dienstverlening voor huurders
“Ik ervaar inderdaad dat we nu vanaf het begin af aan zijn meegenomen in de stappen die nodig zijn, voorafgaand aan dit onderzoek. En dat onze zienswijze en dingen die wij belangrijk vinden worden meegenomen”, aldus Paul Verhoeven (voorzitter huurdersvereniging Gendt). “Door alle maatschappelijke ontwikkelingen is de druk op medewerkers en de corporaties hoog. Dat zien wij ook. Tegelijkertijd willen we als huurders wel graag dat de dienstverlening behouden blijft. We willen graag een corporatie die makkelijk en goed bereikbaar is, dat medewerkers ingezet worden in de buurt, en we willen graag een sterke stem in het lokale beleid, zodat het karakter van ons landelijke gebied zoveel mogelijk behouden blijft. Daarom steunen we dit onderzoek. We zijn benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen WOONstichting Gendt en Waardwonen. En we willen graag weten of een fusie positief bij kan dragen aan het behartigen van onze belangen.”

Gijs van der Elst (voorzitter Huurdersbelang Lingewaard): “Ook wij hebben vertrouwen in dit onderzoek. En ik zie zelf vooralsnog geen nadelen als WOONstichting Gendt en Waardwonen fuseren, eerder voordelen. Voor ons is het wel belangrijk dat de huidige onderhouds- en nieuwbouwplannen gewoon doorgaan, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Die toezegging hebben we gekregen. En verder vinden we het belangrijk dat de sociale huisvesting in Lingewaard eerlijk verdeeld wordt over alle dorpen en kernen. We ervaren het nu al als meerwaarde dat we met de huurdersverenigingen van beide corporaties meepraten bij het maken van de prestatieafspraken. We zijn benieuwd of een fusie nog meer voordelen kan opleveren, of de woningcorporaties bijvoorbeeld samen meer voor elkaar krijgen, in het belang van huurders en toekomstige huurders.“

Jan de Smidt (voorzitter Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn): “Net als de huurdersorganisaties in Lingewaard, worden ook wij meegenomen in alle stappen die Waardwonen en WOONstichting Gendt zetten. Voor ons is het ook belangrijk dat de fusie geen nadelige gevolgen heeft voor de financiële positie van de organisaties. En we vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen de komende tijd op een constructieve transparante manier samenwerken. We vertrouwen erop dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd, en dat er ook goed gekeken wordt naar voor- en nadelen van een fusie voor huurders in Millingen aan de Rijn.”

Vervolgstappen
Het komende half jaar laten WOONstichting Gendt en Waardwonen het onderzoek uitvoeren. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau die gaat kijken of een fusie meerwaarde heeft voor huurders en woningzoekenden. Daarnaast is er aandacht voor wat een fusie precies betekent op organisatieniveau. Bijvoorbeeld op financieel gebied en qua cultuur en beleid. Welke voordelen heeft een fusie? Maar ook welke risico’s zijn er? En daarbij is er dus veel aandacht voor de inbreng van de huurdersorganisaties en medewerkers van beide organisaties.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zullen de directeur-bestuurders van de corporaties dan in nauw overleg met de huurdersorganisaties, raden van commissarissen en medewerkersvertegenwoordiging besluiten een mogelijke vervolgstap te zetten.

Hoge energierekening? Doe een aanvraag bij het Noodfonds Energie!

Nieuws

De kosten voor energie zijn flink omhoog gegaan. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met de energieleveranciers een noodfonds opgericht. Met dit fonds willen ze voorkomen dat mensen schulden krijgen. Heeft u een hoge energierekening en een laag of laag middeninkomen? Dan betaalt het fonds een deel van uw energierekening in de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Bekijk of u aan de voorwaarden voldoet:

 • Bent u alleenstaand? Dan is uw bruto inkomen per maand lager dan € 2.980 (inclusief vakantiegeld)
 • Woont u samen? Dan is uw gezamenlijk bruto inkomen per maand lager dan € 3.794 (inclusief vakantiegeld)
 • U heeft zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier;
 • De energierekening is hoger dan 10% tot 13% van uw bruto inkomen.

Voldoet u? Vraag dan de tegemoetkoming aan

Op de website www.noodfondsenergie.nl doet eerst een Noodfonds-check. Komt u in aanmerking? Dan kunt u meteen een aanvraag doen. U heeft een aantal dingen nodig bij uw aanvraag:

 • Een half uur de tijd
 • Een mobiele telefoon met internet
 • Uw klantnummer en de termijnbedragen bij uw energieleverancier
 • Bruto-inkomen van alle personen in uw huishouden
 • Eventuele huisgenoten die ouder zijn dan 18 met een inkomen zijn in de buurt
 • U en uw huisgenoten hebben DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand

De uitslag van uw aanvraag

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan hoeft u verder niets te doen. Het Noodfonds Energie controleert samen met uw energieleverancier of uw aanvraag klopt. Heeft u inderdaad recht op een bijdrage? Dan verlaagt uw energieleverancier uw rekening over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Dus heeft u een hoge energierekening in verhouding tot uw inkomen?

VRAAG DE TEGEMOETKOMING DIRECT AAN .DAT KAN U VEEL GELD SCHELEN!

Algemene Ledenvergadering 2023

 

Beste bewoner[s]

Misschien is deze brief niet van toepassing voor u , beschouw hem dan als niet ontvangen maar is uw interesse gewekt na het lezen van de agenda meld u dan aan als lid dit kan via info@hvgendt.nl. Doet u dat voor 5 maart dan kunt u de Algemene Ledenvergadering al bijwonen.

Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Gendt op 7-3-2023 aanvang 19:30 uur in de Leemhof te Gendt voor de koffie / thee wordt gezorgd.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Mededelingen / ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 2021.
 4. Financieel verslag kascommissie 2022.
 5. Jaarverslag 2022.
 6. Vaststellen statuten en huishoudelijk regelement.
 7. Verkiezingen kascommissie.
 8. Bestuursverkiezingen.

Aftreden als voorzitter Paul Verhoeven , Paul gaat verder in het bestuur als secretaris.

Het bestuur draagt Miranda Spieker voor als voorzitter.

Tegen kandidaten kunnen zich melden tot 25-2-2023 via brief aan secretariaat HV Gendt

p/a Schoutstraat 43 6691 JG.

 1. Nieuwe voorzitter aan het woord.
 2. Jaarplan 2023.
 3. Dineke Obdam over haar werk als Wooncoach.
 4. Rob Kwaaitaal over de voortgang Staatsliedenbuurt.

Pauze 

 1. Woonbond aan het woord.

Hier willen wij u vragen om aan te geven waar u met de Adviseur van de Woonbond over zou willen praten denk bv aan de jaarlijkse huurverhoging of isolatie en plaatsen zonnepanelen of servicekosten , laat het ons weten voor 5 maart via info@hvgendt.nl dan kunt u mee discussiëren .

14.Rondvraag.

15.Sluiting.

– Van het statuut en huishoudelijk regelement kunt u een exemplaar ophalen op schoutstraat 43.

Het Bestuur hoopt u te begroeten op 7 maart.

Paul Verhoeven.

Voorzitter HV Gendt.

Beste Huurders

Beste huurders via WOONstichting Gendt,

 

Mag ik mijzelf even voorstellen, ik ben Miranda en ik ben samen met mijn man Mario sinds 2021 woonachtig in Gendt.Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen die gehuurd woont het naar z’n zin moet hebben qua woning, de staat van de woning en de woonomgeving, ben ik als bestuurslid van de Huurdersvereniging Gendt gestapt.Mijn doelstelling is dan ook om mij in te zetten voor alle huurders die bij de WSG huren en op te komen voor hun belangen.In 2023 treedt de huidige voorzitter van de HVGendt af en ik zou graag zijn stokje van hem overnemen, daarom loop ik ook al een tijdje met hem mee om inzicht te krijgen van zijn functie taken zodat wanneer ik als voorzitter gekozen wordt ook gelijk aan de slag kan voor u.

Ik kijk ernaar uit om u als huurder en/ of als lid van de Huurdersvereniging Gendt te mogen begroeten op de bijeenkomsten en vergadering van de HVGendt.

 

Met vriendelijke groet

Miranda

 

Bestuur HVGendt

Bestuur van de Huurdersvereniging Gendt wenst al haar leden en huurders van WOONstichting Gendt,fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral een gezond 2023.

Open Huis WSG

Goedendag beste lezers,

Op donderdag 8 september om 16:00 uur was het dan eindelijk zover op het terrein van Woonstichting Gendt was het open huis en wij van de Huurdersvereniging Gendt mochten daarbij ook aanwezig zijn met onze eigen kraam. Lees meer